குறள் 176

வெஃகாமை

அருள்வெஃகி ஆற்றின்கண் நின்றான் பொருள்வெஃகிப்
பொல்லாத சூழக் கெடும்

arulvaekhki aatrrinkan ninraan porulvaekhkip
pollaatha koolak kedum


Shuddhananda Bharati

Against covetousness

Who seeks for grace on righteous path
Suffers by evil covetous wealth.


GU Pope

Not Coveting

Though, grace desiring, he in virtue's way stand strong,
He's lost who wealth desires, and ponders deeds of wrong.

If he, who through desire of the virtue of kindness abides in the domestic state i.e., the path in which it may be obtained, covet (the property of others) and think of evil methods (to obtain it), he will perish.


Mu. Varadarajan

அருளை விரும்பி அறநெறியில்‌ நின்றவன்‌, பிறனுடைய பொருளை விரும்பிப்‌ பொல்லாத குற்றங்களை எண்ணினால்‌ கெடுவான்‌.


Parimelalagar

அருள் வெஃகி ஆற்றின்கண் நின்றான் - அருளாகிய அறத்தை விரும்பி அதற்கு வழியாகிய இல்லறத்தின்கண் நின்றவன்; பொருள் வெஃகிப் பொல்லாத சூழக் கெடும்-பிறர் பொருளை அவாவி அதனை வருவிக்கும் குற்ற நெறிகளை எண்ணக் கெடும்.
விளக்கம்:
(இல்லற நெறியில் அறிவு முதிர்ந்துழி அல்லது துறக்கப் படாமையின், அதனைத் துறவறத்திற்கு 'ஆறு' என்றார். கெடுதல்: இரண்டு அறமும் சேர இழத்தல். 'சூழ்ந்த துணையானே கெடும்' எனவே, செய்தால் கெடுதல் சொல்லாமையே பெறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) அருளை விரும்பி யறனெறியிலே நின்றவனும், பொருளை விரும்பி அறனல்லாதவற்றைச் சூழக் கெடுவன்,
(என்றவாறு). இஃது அருளுடையானுங் கெடுவனென்றது.