குறள் 174

வெஃகாமை

இலமென்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம்வென்ற
புன்மையில் காட்சி யவர்

ilamaenru vaekhkuthal seiyaar pulamvaenra
punmaiyil kaachi yavar


Shuddhananda Bharati

Against covetousness

The truth-knowers of sense-control
Though in want covet not at all.


GU Pope

Not Coveting

Men who have conquered sense, with sight from sordid vision freed,
Desire not other's goods, e'en in the hour of sorest need.

The wise who have conquered their senses and are free from crime, will not covet (the things of others), with the thought "we are destitute."


Mu. Varadarajan

ஐம்புலன்களையும்‌ வென்ற குற்றமில்லாத அறிவை உடையவர்‌, “யாம்‌ வறுமை அடைந்தோம்‌' என்று எண்ணியும்‌ பிறர்‌ பொருளை விரும்பார்‌.


Parimelalagar

இலம் என்று வெஃகுதல் செய்யார்-'யாம் வறியம்' என்று கருதி, அது தீர்தற்பொருட்டுப் பிறர் பொருளை விரும்புதல் செய்யார்; புலம் வென்ற புன்மை இல் காட்சியவர் - ஐம்புலன்களையும் வென்ற குற்றமில்லாத காட்சியினை உடையார்.
விளக்கம்:
(வெல்லுதல்: பாவ நெறிக்கண் செல்லவிடாமை. புலம்வென்ற புன்மை இல் காட்சியவர்க்கு வறுமை இன்மையின், வெஃகுதலும் இல்லையாயிற்று. புன்மையில் காட்சி: பொருள்களைத் திரிபு இன்றி உணர்தல்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) வறிய மென்று பிறர்பொருளை விரும்புதல் செய்யார்; ஐம்புலனை யும் வென்ற புன்மையிலாத தெளிவுடையார்,
(என்றவாறு). இது தெளிவுடையார் செய்யா ரென்றது.