குறள் 172

வெஃகாமை

படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ செய்யார்
நடுவன்மை நாணு பவர்

padupayan vaekhkip palippaduva seiyaar
naduvanmai naanu pavar


Shuddhananda Bharati

Against covetousness

Who shrink with shame from sin, refrain
From coveting which brings ruin.


GU Pope

Not Coveting

Through lust of gain, no deeds that retribution bring,
Do they, who shrink with shame from every unjust thing.

Those who blush at the want of equity will not commit disgraceful acts through desire of the profit that may be gained.


Mu. Varadarajan

நடுவுநிலைமை அல்லாதவற்றைக்‌ கண்டு நாணி ஒதுங்குகின்றவர்‌, பிறர்‌ பொருளைக்‌ கவர்வதால்‌ வரும்‌ பயனை விரும்பிப்‌ பழியான செயல்களைச்‌ செய்யார்‌.


Parimelalagar

படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ செய்யார்-பிறர் பொருளை வெளவினால் தமக்கு வரும் பயனை விரும்பி, அது வெளவுதற்குப் பழியின்கண்ணே படுஞ்செயல்களைச் செய்யார்; நடுவு அன்மை நாணுபவர்-நடுவு நிலைமை அன்மையை அஞ்சுபவர்.
விளக்கம்:
('நடுவு' ஒருவன் பொருட்குப் பிறன் உரியன் அல்லன் என்னும் நடுவு.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) தமக்குப் பயனுண்டாக வேண்டிப் பழியொடுபடுவன செய்யார்; நடுவன்மைக்கு நாணுபவர்,
(என்றவாறு). இது நடுவு நிலைமை வேண்டுபவர் செய்யாரென்றது.