குறள் 164

அழுக்காறாமை

அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்காற்றின்
ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து

alukkaatrrin allavai seiyaar ilukkaatrrin
yaetham padupaakku arindhthu


Shuddhananda Bharati

Avoid envy

The wise through envy don't others wrong
Knowing that woes from evils throng.


GU Pope

Not Envying

The wise through envy break not virtue's laws,
Knowing ill-deeds of foul disgrace the cause.

(The wise) knowing the misery that comes from transgression will not through envy commit unrighteous deeds.


Mu. Varadarajan

பொறாமைப்படுதலாகிய தவறான நெறியில்‌ துன்பம்‌ ஏற்படுதலை அறிந்து, பொறாமை காரணமாக அறமல்லாதவைகளைச்‌ செய்யார்‌ அறிவடையோர்‌.


Parimelalagar

அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார்-அழுக்காறு ஏதுவாக அறனல்லவற்றைச் செய்யார் அறிவுடையார்; இழுக்கு ஆற்றின் ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து அத்தீநெறியால் தமக்கு இருமையினும் துன்பம் வருதலை அறிந்து.
விளக்கம்:
(அறன் அல்லவையாவன: செல்வம், கல்வி முதலியன உடையார்கண் தீங்கு நினைத்தலும், சொல்லுதலும், செய்தலும் ஆம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) அழுக்காற்றைச் செய்து பெரியராயினாரும் இல்லை ; அச் செயலிலாதார் பெருக்கத்தி னீங்கினாரு மில்லை,
(என்றவாறு)