குறள் 163

அழுக்காறாமை

அறன்ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறனாக்கம்
பேணாது அழுக்கறுப் பான்

aranaakkam vaentaathaan yenpaan piranaakkam
paenaathu alukkarup paan


Shuddhananda Bharati

Avoid envy

Who envies others' good fortune
Can't prosper in virtue of his own.


GU Pope

Not Envying

Nor wealth nor virtue does that man desire 'tis plain,
Whom others' wealth delights not, feeling envious pain.

Of him who instead of rejoicing in the wealth of others, envies it, it will be said "he neither desires virtue not wealth."


Mu. Varadarajan

தனக்கு அறமும்‌ ஆக்கமும்‌ விரும்பாதவன்‌ என்று கருதத்தக்கவனே, பிறனுடைய ஆக்கத்தைக்‌ கண்டு மகிழாமல்‌ பொறாமைப்படுவான்‌.


Parimelalagar

அறன் ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான்-மறுமைக்கும் இம்மைக்கும் அறமும் செல்வமும் ஆகிய உறுப்புக்களைத் தனக்கு வேண்டாதான் என்று சொல்லப்படுவான்; பிறன் ஆக்கம் பேணாது அழுக்கு அறுப்பான்-பிறன் செல்வம் கண்டவழி அதற்கு உதவாது அழுக்காற்றைச் செய்வான்.
விளக்கம்:
('அழுக்கறுத்தல்' எனினும் 'அழுக்காறு' எனினும் ஒக்கும். அழுக்காறு செய்யின் தனக்கே ஏதமாம் என்பதாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) தனக்கு அறனாகிய வாழ்வு வேண்டாதானென்று சொல்லப்படு வான்; பிறனுடைய ஆக்கத்தை விரும்பாதே அழுக்காறு செய்வான்,
(என்றவாறு) இஃது அழுக்காறுடையார்க்குப் புண்ணிய மில்லையாமென்று கூறிற்று.