குறள் 16

வான் சிறப்பு

விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால்மற் றாங்கே
பசும்புல் தலைகாண்பு அரிது

visumpin thuliveelin allaalmatr raangkae
pasumpul thalaikaanpu arithu


Shuddhananda Bharati

The blessing of Rain

No grassy blade its head will rear,
If from the cloud no drop appear.


GU Pope

The Excellence of Rain

If from the clouds no drops of rain are shed.
'Tis rare to see green herb lift up its head.

If no drop falls from the clouds, not even the green blade of grass will be seen.


Mu. Varadarajan

வானத்திலிருந்து மழைத்துளி வீழ்ந்தால்‌ அல்லாமல்‌, உலகத்தில்‌ ஓரறிவுயிராகிய பசும்புல்லின்‌ தலையையும்‌ காண முடியாது.


Parimelalagar

விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் - மேகத்தின் துளி வீழின் காண்பது அல்லது; மற்று ஆங்கே பசும்புல் தலை காண்பது அரிது-வீழாதாயின் அப்பொழுதே பசும்புல்லினது. தலையையும் காண்டல் அரிது.
விளக்கம்:
('விசும்பு ஆகு பெயர். 'மற்று' வினைமாற்றின்கண் வந்தது. இழிவு சிறப்பு உம்மை விகாரத்தால் தொக்கது. ஓர் அறிவு உயிரும் இல்லை என்பதாம்)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) வானின்று துளிவீழினல்லது அவ்விடத்துப் பசுத்த புல்லினது தோற்றமுங் காண்டல் அரிது,
(என்றவாறு) ஆங்கென்பதனை அசையாக்கினு மமையும். இஃது ஓரறிவுயிருங் கெடு மென்றது.