குறள் 157

பொறையுடைமை

திறனல்ல தற்பிறர் செய்யினும் நோநொந்து
அறனல்ல செய்யாமை நன்று

thiranalla thatrpirar seiyinum nonondhthu
aranalla seiyaamai nanru


Shuddhananda Bharati

Forgiveness

Though others cause you wanton pain
Grieve not; from unjust harm refrain.


GU Pope

The Possession of Patience, Forbearance

Though others work thee ill, thus shalt thou blessing reap;
Grieve for their sin, thyself from vicious action keep!

Though others inflict injuries on you, yet compassionating the evil (that will come upon them) it will be well not to do them anything contrary to virtue.


Mu. Varadarajan

தகுதி அல்லாதவைகளைத்‌ தனக்குப்‌ பிறர்‌ செய்த போதிலும்‌, அதனால்‌ அவர்க்கு வரும்‌ துன்பத்திற்காக நொந்து அறம்‌ அல்லாதவற்றைச்‌ செய்யாதிருத்தல்‌ நல்லது.


Parimelalagar

திறன் அல்ல தன் பிறர் செய்யினும்-செய்யத்தகாத கொடியவற்றைத் தன்கண் பிறர் செய்தாராயினும்; நோநொந்து அறன் அல்ல செய்யாமை நன்று-அவர்க்கு அதனால் வரும் துன்பத்திற்கு நொந்து, தான் அறனல்லாத செயல்களைச் செய்யாதிருத்தல் ஒருவனுக்கு நன்று.
விளக்கம்:
(உம்மை: சிறப்பு உம்மை. துன்பத்திற்கு நோதலாவது "உம்மை-எரிவாய் நிரயத்து வீழ்வர்கொல்" (நாலடி.58) என்று பரிதல்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) தகுதியல்லாதவற்றைத் தனக்குப் பிறர் செய்தாராயினும், அவற் றைத் தானுஞ் செய்தால் அவர்க்கு உளதாம் நோவுக்கு நொந்து அறமல்லாதவற் றைச் செய்யாமை நன்று, (எ-று).