குறள் 1328

ஊடலுவகை

ஊடிப் பெறுகுவம் கொல்லோ நுதல்வெயர்ப்பக்
கூடலில் தோன்றிய உப்பு

ootip paerukuvam kollo nuthalvaeyarppak
koodalil thonriya uppu


Shuddhananda Bharati

Sulking charm

Shall not our pouting again give
The dew-browed joy of joint love?


GU Pope

The Pleasures of 'Temporary Variance'

And shall we ever more the sweetness know of that embrace
With dewy brow; to which ‘feigned anger' lent its piquant grace.

Will I enjoy once more through her dislike, the pleasure of that love that makes her forehead perspire?


Mu. Varadarajan

நெற்றி வியர்க்கும்படியாக கூடுவதில்‌ உளதாகும்‌ இனிமையை, ஊடியிருந்து உணர்வதன்‌ பயனாக இனியும்‌ பெறுவோமாக?


Parimelalagar

இதுவும் அது. நுதல் வெயர்ப்பக் கூடலில் தோன்றிய உப்பு - இதுபொழுது இவள் நுதல் வெயர்க்கும்வகை கலவியின்கண் உளதாய இனிமையை; ஊடிப் பெறுகுவம் சொல்லோ - இன்னும் ஒருகால் இவள் ஊடி யாம் பெறவல்லேமோ?
விளக்கம்:
(கலவியது விசேடம்பற்றி 'நுதல் வெயர்ப்ப' என்றாள். இனிமை: கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்றறிதலானாய இன்பம், 'இனி அப்பேறு கூடாது' எனப் பெற்றதன் சிறப்புக் கூறியவாறு.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) நுதல்வெயர்ப்பக்கூடிய கூட்டத்தாலே யுண்டாகிய இன்பத்தை இன்னும் ஒருகால் ஊடிப் பெறுவோமோ?
(என்றவாறு). ஊடுதல் இருவர்க்கும் உண்டாமாதலால், பொதுப்படக்கூறினார். இஃது ஊடினார்க்கு அல்லது இன்பம் பெறு தலரிதென்றது.