குறள் 1315

புலவி நுணுக்கம்

இம்மைப் பிறப்பில் பிரியலம் என்றேனாக்
கண்நிறை நீர்கொண் டனள்

immaip pirappil piriyalam yenraenaak
kannirai neerkon danal


Shuddhananda Bharati

Feigned anger

"In this life we won't part" I told
Her eyes at once with tears were filled.


GU Pope

Feigned Anger

"While here I live, I leave you not,' I said to calm her fears.
She cried, 'There, then, I read your thought’; And straight dissolved in tears.

When I said I would never part from her in this life her eyes were filled with tears.


Mu. Varadarajan

"இப்பிறப்பில்‌ யாம்‌ பிரியமாட்டோம்‌' என்று காதலியிடம்‌ சொன்னேனாக, இனி வரும்‌ பிறப்பில்‌ பிரிவதாக உணர்ந்து கண்‌ நிறையக்‌ கண்ணீர்‌ கொண்டாள்‌.


Parimelalagar

இதுவும் அது. இம்மைப் பிறப்பிற் பிரியலம் என்றேனா - காதல் மிகுதியான் இம்மையாகிய பிறப்பின்கண் யாம் பிரியேன் என்று சொன்னேனாக; கண் நிறை நீர் கொண்டனள். அதனான் ஏனை மறுமையாகிய பிறப்பின்கண் பிரிவல் என்னும் குறிப்பினேனாகக் கருதி, அவள் தன் கண்நிறைந்த நீரினைக் கொண்டாள்.
விளக்கம்:
('வௌ¢ப்படு சொல்லைக் குறிப்புச் சொல்லாகக் கொள்கின்றதல்லது என்பால் தவறில்லை,' என்பதாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) இப்பிறப்பிலே யாம் பிரியோமென்று சொன்னேனாக; அதனால், மறுபிறப்பின்கண் பிரிவுண்டென்று கருதிக் கண்ணிறைய நீர் கொண்டாள். 2