குறள் 1260

நிறையழிதல்

நிணந்தீயில் இட்டன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ
புணர்ந்தூடி நிற்பேம் எனல்

ninandhtheeyil itdanna naechinaarkku untoh
punarndhthooti nitrpaem yenal


Shuddhananda Bharati

Reserve lost

To feign dislike is it not rare
For mates who melt like fat in fire?


GU Pope

Reserve Overcome

"We 'll stand aloof and then embrace’: is this for them to say,
Whose hearts are as the fat that in the blaze dissolves away?

Is it possible for those whose hearts melt like fat in the fire to say they can feign a strong dislike and remain so?


Mu. Varadarajan

கொழுப்பைத்‌ தீயில்‌ இட்டாற்‌ போன்ற உருகும்‌ நெஞ்சு உடைய என்னைப்போன்றவர்க்கு, 'இசைந்து ஊடிநிற்போம்‌' என்று ஊடும்‌ தன்மை உண்டோ?


Parimelalagar


விளக்கம்:
(புணர்தல் - ஈண்டு மிக நணுகுதல்; எதிர்ப்படுதலுமாம். 'புணர' என்பது 'புணர்ந்து' எனத் திரிந்து நின்றது. 'யான் அத்தன்மையேன் ஆகலின் எனக்கு அஃது இல்லையாயிற்று,' என்பதாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) தீயின்கண்ணே நிணத்தையிட்டாற்போல, உருகும் நெஞ்சினை யுடையார்க்குக் காதலரை யெதிர்ப்பட்டு வந்து ஊடி நிற்போமென்று நினைத்தல் உளதாகுமோ ?
(என்றவாறு).