குறள் 1199

தனிப்படர்மிகுதி

நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர்மாட்டு
இசையும் இனிய செவிக்கு

nasaiiyaar nalkaar yeninum avarmaatdu
isaiyum iniya sevikku


Shuddhananda Bharati

Pining alone

The lover accords not my desires
And yet his words sweeten my ears.


GU Pope

The Solitary Anguish

Though he my heart desires no grace accords to me,
Yet every accent of his voice is melody.

Though my beloved bestows no love on one, still are his words sweet to my ears.


Mu. Varadarajan

யான்‌ விரும்பிய காதலர்‌ மீண்டும்‌ வந்து அன்பு செய்ய மாட்டார்‌ என்றாலும்‌, அவரைப்பற்றிய புகழைக்‌ கேட்பதும்‌ என்‌ செவிக்கு இன்பமாக இருக்கின்றது.


Parimelalagar

இதுவும் அது. நசைஇயார் நல்கார் எனினும் - என்னால் நச்சப்பட்ட காதல் என்மாட்டு அன்பிலரேயாயினும்; அவர் மாட்டு இசையும் செவிக்கு இனிய - அவர் திறத்துயாதானும் ஓர் சொல்லும் என் செவிக்கு இனியவாம்.
விளக்கம்:
(இழிவு சிறப்பு உம்மை, 'அவர் வாரார் என்னுஞ் சொல்லாயினும் அமையும்,' என்பதுபட நின்றது. 'அதுவும் பெற்றிலேன்' என்பதாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) எம்மால் காதலிக்கப்பட்டார் எமக்கு அருளாராயினும், அவர் பக்கத்தனவாகிய சொற்களும் எங்கள் செவிக்கு இனியவாம்,
(என்றவாறு).