குறள் 1195

தனிப்படர்மிகுதி

நாம்காதல் கொண்டார் நமக்கெவன் செய்பவோ
தாம்காதல் கொள்ளாக் கடை

naamkaathal kontaar namakkevan seipavo
thaamkaathal kollaak katai


Shuddhananda Bharati

Pining alone

What can our lover do us now
If he does not requite our love?


GU Pope

The Solitary Anguish

From him I love to me what gain can be,
Unless, as I love him, he loveth me?

He who is beloved by me, what will he do to me, if I am not beloved by him ?


Mu. Varadarajan

நாம்‌ காதல்‌ கொண்ட காதலர்‌ தாமும்‌ அவ்வாறே நம்மிடம்‌ காதல்‌ கொள்ளளாதபோது, நமக்கு அவர்‌ என்ன நன்மை செய்வார்‌?


Parimelalagar

'அவர்மேற் காதலுடைமையின் அவர் கருத்தறிந்து ஆற்றினாய்,' என்ற தோழிக்குச் சொல்லியது. நாம் காதல் கொண்டார் நமக்கு எவன் செய்ப - நம்மால் காதல் செய்யப்பட்டவர் நமக்கு என்ன இன்பத்தைச் செய்வர்; தாம் காதல் கொள்ளாக்கடை - அவ்வாறே தாமும் நம்கண் காதல் செய்யாவழி.
விளக்கம்:
(எச்ச உம்மை விகாரத்தால் தொக்கது. 'அக்காதல் உடைமையால் நாம் பெற்றது துன்பமே,' என்பதாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) நாம் காதலித்தார் நமக்கு யாதினைச் செய்வர்; தாம் காதலியாத விடத்து ,
(என்றவாறு).