குறள் 1142

அலரறிவுறுத்தல்

மலரன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது
அலரெமக்கு ஈந்ததிவ் வூர்

malaranna kannaal arumai ariyaathu
alaraemakku eendhthathiv voor


Shuddhananda Bharati

Public clamour

Rumour gives me the flower-like belle
People know not what rare angel.


GU Pope

The Announcement of the Rumour

The village hath to us this rumour giv'n, that makes her mine;
Unweeting all the rareness of the maid with flower-like eyne.

Not knowing the value of her whose eyes are like flowers this town has got up a rumour about me.


Mu. Varadarajan

மலர்போன்ற கண்ணை உடைய இவளுடைய அருமை அறியாமல்‌, இந்த ஊரார்‌ எளியவளாகக்‌ கருதி அலர்‌ கூறி எமக்கு உதவி செய்தனர்‌.


Parimelalagar

இதுவும் அது. மலர் அன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது - மலர்போலும் கண்ணையுடையாளது எய்தற்கு அருமை அறியாது; இவ்வூர் அலர் எமக்கு ஈந்தது - இவ்வூர் அவளை எளியளாக்கி அவளோடு அலர் கூறலை எமக்கு உபகரித்தது.
விளக்கம்:
(அருமை: அல்ல குறிப்பாட்டானும் இடையீடுகளானும் ஆயது. 'ஈந்தது' என்றான், தனக்குப் பற்றுக் கோடாகலின், அலர் கூறுவாரை அவர் செய்த உதவி பற்றி 'இவ்வூர்' என்றான்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) பூவொத்த கண்ணாளது இற்பிறப்பின் அருமையை யறியாதே, இவ்வூரவர் எங்கட்கு அலரைத் தந்தார்,
(என்றவாறு) எளியாரைச் சொல்லுமாறு போலச் சொல்லாநின்றா ரென்றவாறு.