குறள் 1126

காதற்சிறப்புரைத்தல்

கண்ணுள்ளின் போகார் இமைப்பின் பருகுவரா
நுண்ணியர்எம் காத லவர்

kannullin pokaar imaippin parukuvaraa
nunniyaryem kaatha lavar


Shuddhananda Bharati

Love's excellence

So subtle is my lover's form
Ever in my eyes winking, no harm.


GU Pope

Declaration of Love's special Excellence

My loved one's subtle form departs not from my eyes;
I wink them not, lest I should pain him where he lies.

My lover would not depart from mine eyes; even if I wink, he would not suffer (from pain); he is soethereal.


Mu. Varadarajan

எம்‌ காதலர்‌ எம்‌ கண்ணுள்ளிருந்து போகமாட்டார்‌; கண்ணை மூடி இமைத்தாலும்‌ அதனால்‌ வருந்தமாட்டார்‌; அவர்‌ அவ்வளவு நுட்பமானவர்‌.


Parimelalagar

ஒருவழித்தணப்பின்கண் தலைமகனைத் தோழி இயற்பழிக்கும் என்று அஞ்சி அவள் கேட்பத் தன்னுள்ளே சொல்லியது. தாம் காணாமை பற்றிச் சேய்மைக்கண் போயினார் என்று கருதுவார் கருதுக; எம் காதலர் கண்ணுள்ளின் போகார் - எம்முடைய காதலர் எம் கண்ணகத்து நின்றும் போகார்; இமைப்பின் பருவரார் - யாம் அறியாது இமைத்தேமாயின் அதனால் வருந்துவதும் செய்யார்; நுண்ணியர் - ஆகலான் காணப்படா நுண்ணியர்.
விளக்கம்:
(இடைவிடாத நினைவின் முதிர்ச்சியான் எப்பொழுதும் முன்னே தோன்றலின் 'கண்ணுள்ளின் போகார்' என்றும், இமைத்துழியும் அது நிற்றலான் 'இமைப்பின் பருவரார்' என்றும் கூறினாள்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) என் கண்ணுள் நின்று நீங்கார் ; இமைப்பேனாயின், இவட்கு உறுத்து மென்று பருவருத்திருப்பதுஞ் செய்யார்; ஆதலான், எம் மாற் காதலிக் கப்பட்டார், நுண்ணிய வறிவை யுடையார்,
(என்றவாறு).