குறள் 1120

நலம்புனைந்துரைத்தல்

அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் மாதர்
அடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம்

anichchamum annaththin thooviyum maathar
atikku naeruchip palam


Shuddhananda Bharati

Beauty extolled

The soft flower and the swan's down are
Like nettles to the feet of the fair.


GU Pope

The Praise of her Beauty

The flower of the sensitive plant, and the down on the swan's white breast,
As the thorn are harsh, by the delicate feet of this maiden pressed.

The anicham and the feathers of the swan are to the feet of females, like the fruit of the (thorny)Nerunji.


Mu. Varadarajan

அனிச்ச மலரும்‌ அன்னப்பறவையின்‌ இறகும்‌ ஆகிய இவைகள்‌ மாதரின்‌ மெல்லிய அடிகளுக்கு நெருஞ்சிமுள்‌ போன்றவை.


Parimelalagar

உடன் போக்கு உரைத்த தோழிக்கு அதனது அருமை கூறி மறுத்தது. அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் - உலகத்தாரான் மென்மைக்கு எடுக்கப்பட்ட அனிச்சப்பூவும் அன்னப்புள்ளின் சிறகும் ஆகிய இரண்டும்; மாதர் அடிக்கு நெருஞ்சிப்பழம் - மாதரடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம்போல வருத்தஞ் செய்யும்.
விளக்கம்:
(முன் வலிதாதலுடைமையின் 'பழம்' என்றான். 'இத்தன்மைத்தாய அடி ''பாத்தி அன்ன குடுமிக் கூர்ங்கற்'' களையுடைய (அகநா. களிற். 5) வெஞ்சுரத்தை யாங்ஙனம் கடக்கும்?' என்பது குறிப்பாற் பெறப்பட்டது. செம்பொருளேயன்றிக் குறிப்புப் பொருளும் அடிநலனழியாமை யாகலின், இதுவும் இவ்வதிகாரத்தாயிற்று.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) அனிச்சப்பூவும், அன்னத்தின் தூவியும், மாதபடிக்கு நெருஞ்சிப் பழத்தோடு ஒக்கும்,
(என்றவாறு). இஃது அவையிற்றினும் மெல்லியது அடியென்று கூறிற்று.