குறள் 1098

குறிப்பறிதல்

அசையியற்கு உண்டாண்டோர் ஏஎர்யான் நோக்கப்
பசையினள் பைய நகும்

asaiyiyatrku untaantohr yaeyeryaan nokkap
pasaiyinal paiya nakum


Shuddhananda Bharati

Signs speak the heart

What a grace the slim maid has!
As I look she slightly smiles.


GU Pope

Recognition of the Signs (of Mutual Love)

I gaze, the tender maid relents the while;
And, oh the matchless grace of that soft smile!

When I look, the pitying maid looks in return and smiles gently; and that is a comforting sign forme.


Mu. Varadarajan

யான்‌ நோக்கும்போது அதற்காக அன்பு கொண்டவளாய்‌ மெல்லச்‌ சிரிப்பாள்‌; அசையும்‌ மெல்லிய இயல்பை உடைய அவளுக்கு அப்போது ஓர்‌ அழகு உள்ளது.


Parimelalagar

தன்னை நோக்கி மகிழ்ந்த தலைமகளைக் கண்டு தலைமகன் கூறியது. யான் நோக்கப் பசையினள் பைய நகும் - என்னை அகற்றுகின்ற சொற்கு ஆற்றாது யான் இரந்து நோக்கியவழி அஃது அறிந்து நெகிழ்ந்து உள்ளே மெல்ல நகாநின்றாள்; அசையியற்கு ஆண்டு ஓர் ஏர் உண்டு - அதனால் நுடங்கிய இயல்பினை உடையாட்கு அந்நகையின்கண்ணே தோன்றுகின்றதோர் நன்மைக் குறிப்பு உண்டு.
விளக்கம்:
(ஏர்: ஆகுபெயர். 'அக்குறிப்பு இனிப் பழுதாகாது' என்பதாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) அசைந்த இயல்பினையுடையாட்கு அவ்விடத்தோர் அழகுண்டு, யான் நோக்க, நெகிழ்ந்து மெல்ல நகாநின்றாள்,
(என்றவாறு). அவ்விடமென்றது தானே நெகிழ்ந்து நக்க இடம் ; அழகு - தன்வடிவினுள் மிக்க குணம் ; பைய நகுதல் - ஓசைப்படாமல் நகுதல்.