குறள் 1097

குறிப்பறிதல்

செறாஅச் சிறுசொல்லும் செற்றார்போல் நோக்கும்
உறாஅர்போன்று உற்றார் குறிப்பு

seraaachiirusollum setrraarpol nokkum uraaarponru
uraaarponru utrraar kurippu


Shuddhananda Bharati

Signs speak the heart

Harsh little words; offended looks,
Are feigned consenting love-lorn tricks.


GU Pope

Recognition of the Signs (of Mutual Love)

The slighting words that anger feign, while eyes their love reveal.
Are signs of those that love, but would their love conceal.

Little words that are harsh and looks that are hateful are (but) the expressions of lovers who wish to act like strangers.


Mu. Varadarajan

பகைகொள்ளாத கடுஞ்சொல்லும்‌, பகைவர்போல்‌ பார்க்கும்‌ பார்வையும்‌ புறத்தே அயலார்போல்‌ இருந்து அகத்தே அன்பு கொண்டவரின்‌ குறிப்பாகும்‌.


Parimelalagar

இதுவும் அது. செறாஅச் சிறு சொல்லும் - பின் இனிதாய் முன் இன்னாதாய சொல்லும்; செற்றார் போல் நோக்கும் - அகத்துச் செறாதிருந்தே புறத்துச் செற்றார் போன்ற வெகுளி நோக்கும்; உறாஅர் போன்று உற்றார் குறிப்பு - நொதுமலர் போன்று நட்பாயினார்க்கு ஒரு குறிப்புப் பற்றி வருவன.
விளக்கம்:
(குறிப்பு: ஆகுபெயர். இவை உள்ளே ஒரு பயன் குறித்துச் செய்கின்றன இயல்பல்ல ஆகலான், இவற்றிற்கு அஞ்ச வேண்டா என்பதாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) செறுதலில்லாக் கடுஞ்சொல்லும், செற்றார்போல் நோக்குதலும், அன்புறா தார்போல் அன்புற்றாரது குறிப்பென்று கொள்ளப்படும்,
(என்றவாறு). இஃது அன்பின்மை தோற்ற நில்லாமையின், உடன்பாடென்று தேறி யது.