குறள் 1095

குறிப்பறிதல்

குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒருகண்
சிறக்கணித்தாள் போல நகும

kurikkondu nokkaamai allaal orukachiirakkaniththaal
orukachiirakkaniththaal pola nakuma


Shuddhananda Bharati

Signs speak the heart

No direct gaze; a side-long glance
She darts at me and smiles askance.


GU Pope

Recognition of the Signs (of Mutual Love)

She seemed to see me not; but yet the maid
Her love, by smiling side-long glance, betrayed.

She not only avoids a direct look at me, but looks as it were with a half-closed eye and smiles.


Mu. Varadarajan

என்னை நேராகக்‌ குறித்துப்‌ பார்க்காத அத்தன்மையே அல்லாமல்‌, ஒரு கண்ணைச்‌ சுருக்கினவள்போல்‌ என்னைப்‌ பார்த்துத்‌ தனக்குள்‌ மகிழ்வாள்‌.


Parimelalagar

இதுவும் அது. குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் - நேரே குறிக்கொண்டு நோக்காத துணையல்லது; ஒருகண் சிறக்கணித்தாள் போல நகும் - ஒரு கண்ணை சிரங்கணித்தாள் போல என்னை நோக்கிப் பின் தன்னுள்ளே மகிழா நிற்கும்.
விளக்கம்:
(சிறக்கணித்தாள் என்பது செய்யுள் விகாரம். சிறக்கணித்தல்: சுருங்குதல். அதுதானும் வெளிப்பட நிகழாமையின், 'போல' என்றான். 'நோக்கி' என்பது சொல்லெச்சம். 'இனி இவளை எய்துதல் ஒருதலை' என்பது குறிப்பெச்சம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) குறித்துக் கொண்டு நோக்காமை யல்லது ஒருகால் உடம்பட்டாள் போல நகா நின்தள்,
(என்றவாறு). அஃதாவது காமக்குறிப்புடையார் போல நகுதல். அது வெளிப்பட நில்லாமையின், போல என்றார். இது தன் குறிப்புத் தோன்றாமல் நகுதல் உடன்படுத்த லாமென்றது.