குறள் 1093

குறிப்பறிதல்

நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃதவள்
யாப்பினுள் அட்டிய நீர்

nokkinaal nokki iraichinaal akhthaval
yaappinul attiya neer


Shuddhananda Bharati

Signs speak the heart

She looked; looking bowed her head
And love-plant was with water fed.


GU Pope

Recognition of the Signs (of Mutual Love)

She looked, and looking drooped her head:
On springing shoot of love ‘its water shed!

She has looked (at men) and stooped (her head); and that (sign) waters as it were (the corn of) our love.


Mu. Varadarajan

என்னை நோக்கினாள்‌; யான்‌ கண்டதும்‌, நோக்கித்‌ தலைகுனிந்தாள்‌; அது அவள்‌ வளர்க்கும்‌ அன்பினுள்‌ வார்க்கின்ற நீராகும்‌.


Parimelalagar

நோக்கினாலும் நாணினாலும் அறிந்தது. நோக்கினாள் - யான் நோக்கா அளவில்தான் என்னை அன்போடு நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் - நோக்கி ஒன்றனை யுட்கொண்டு நாணி இறைஞ்சினாள்; அஃது யாப்பினுள் அவள் அட்டிய நீர் - அக்குறிப்பு இருவேமிடையும் தோன்றி அன்புப் பயிர் வளர அதற்கண் அவள் வார்த்த நீராயிற்று.
விளக்கம்:
(அஃது என்னும் சுட்டுப் பெயர், அச்செய்கைக்கு ஏதுவாய குறிப்பின்மேல் நின்றது. யாப்பினான் ஆயதனை, 'யாப்பு' என்றார். ஏகதேச உருவகம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) முற்பட நோக்கினாள், நோக்கின் பின்பு நாணினாள் , அஃது அவள் நட்புப் பயிர்வளர அதன்கண் வார்த்த நீர்,
(என்றவாறு). தலைமகள் நாண் போகாமைக்குக் காரணங் கூறியவாறாம்.