குறள் 1092

குறிப்பறிதல்

கண்களவு கொள்ளும் சிறுநோக்கம் காமத்தில்
செம்பாகம் அன்று பெரிது

kankalavu kolluchiirunokkam kaamaththil sempaakam
sempaakam anru paerithu


Shuddhananda Bharati

Signs speak the heart

Her furtive lightning glance is more
Than enjoyment of sexual lore.


GU Pope

Recognition of the Signs (of Mutual Love)

The furtive glance, that gleams one instant bright,
Is more than half of love's supreme delight.

A single stolen glance of her eyes is more than half the pleasure (of sexual embrace).


Mu. Varadarajan

கண்ணால்‌ என்னை நோக்கிக்‌ களவு கொள்கின்ற சுருங்கிய பார்வை காமத்தில்‌ நேர்பாதி அன்று; அதைவிடப்‌ பெரிய பகுதியாகும்‌.


Parimelalagar

இதுவும் அது. கண் களவு கொள்ளும் சிறு நோக்கம் - இவள் கண்கள் யான் காணாமல் என்மேல் நோக்குகின்ற அருகிய நோக்கம்; காமத்தின் செம்பாகம் அன்று பெரிது - மெய்யுறு புணர்ச்சியின் ஒத்த பாதி அளவன்று; அதனினும் மிகும்.
விளக்கம்:
(தான் நோக்கியவழி நாணி இறைஞ்சியும், நோக்காவழி உற்று நோக்கியும் வருதலான், 'களவு கொள்ளும்' என்றும், அஃது உளப்பாடுள்வழி நிகழ்வதாகலின், 'இனிப் புணர்த்ல் ஒருதலை' என்பான் 'செம்பாகம் அன்று; பெரிது' என்றும் கூறினான்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) என் கண்களைச் சோர்வு பார்த்துக் களவினால் நோக்குகின்ற சிறிய நோக்கம், வேண்டப்பட்ட பொருளிற் பாதியேயன்று ; பெரிது,
(என்றவாறு). தலைமகள் தலைமகன் காணாமை நோக்குதலின், அது கள் வாயிற்று.