குறள் 1084

தகையணங்குறுத்தல்

கண்டார் உயிருண்ணும் தோற்றத்தால் பெண்டகைப்
பேதைக்கு அமர்த்தன கண்

kantaar uyirunnum thotrraththaal paendakaip
paethaikku amarththana kan


Shuddhananda Bharati

Beauty's dart

This artless dame has darting eyes
That drink the life of men who gaze.


GU Pope

Mental Disturbance caused by the Beauty of the Princess

In sweet simplicity, A woman's gracious form hath she;
But yet those eyes, that drink my life, Are with the form at strife!

These eyes that seem to kill those who look at them are as it were in hostilities with this femininesimplicity.


Mu. Varadarajan

பெண்தன்மை உடைய இந்தப்‌ பேதைக்குக்‌ கண்கள்‌ கண்டவரின்‌ உயிரை உண்ணும்‌ தோற்றத்தோடு கூடி ஒன்றோடொன்று மாறுபட்டிருந்தன.


Parimelalagar

இதுவும் அது. பெண்தகைப் பேதைக்குக் கண் - பெண் தகையை உடைய இப்பேதைக்கு உளவாய கண்கள்; கண்டார் உயிர் உண்ணும் தோற்றத்தான் அமர்த்தன - தம்மைக் கண்டார் உயிர் உண்ணும் தோற்றத்துடனே கூடி அமர்ந்திருந்தன.
விளக்கம்:
(அமர்த்தல்: மாறுபடுதல். குணங்கட்கும் பேதைமைக்கும் ஏலாது கொடியவாயிருந்தன என்பதாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) தம்மைக் கண்டவர்கள் உயிரையுண்ணும் தோற்றத்தாலே, பெண் தகைமையையுடைய பேதைக்கு ஒத்தன கண்கள்,
(என்றவாறு). அமர்தல் - மேவல். இது பேதையோடு ஒத்த தொழிலுடைத்தென்று கண் ணின் கொடுமையை யுட்கொண்டு கூறியது.