குறள் 999

பண்புடைமை

நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு ஞாலம்
பகலும்பாற் பட்டன்று இருள்

nakalvallar allaarkku maayiru gnyaalam
pakalumpaatr patdanru irul


Shuddhananda Bharati

Courtesy

To those bereft of smiling light
Even in day the earth is night.


GU Pope

Courtesy

To him who knows not how to smile in kindly mirth,
Darkness in daytime broods o'er all the vast and mighty earth.

To those who cannot rejoice, the wide world is buried darkness even in (broad) day light.


Mu. Varadarajan

பிறரோடு கலந்து பழகி மகிழ முடியதவர்க்கு, மிகப்‌ பெரிய இந்த உலகம்‌ ஒளியுள்ள பகற்‌ காலத்திலும்‌ இருளில்‌ கிடப்பதாம்‌.


Parimelalagar

நகல் வல்லர் அல்லார்க்கு - பண்பின்மையான் ஒருவரோடு கலந்து உள்மகிழ்தல் மாட்டாதார்க்கு; மாயிரு ஞாலம் பகலும் இருட்பாற் பட்டன்று - மிகவும் பெரிய ஞாலம் இருளில்லாத பகற்பொழுதினும் இருளின்கண் கிடந்ததாம்.
விளக்கம்:
(எல்லாரோடும் கலந்தறியப் பெறாமையின் பண்பில்லார்க்கு உலகியல் தெரியாது என்பார், 'உலகம் இருளின்கண் பட்டது' என்றார். 'பாழ்பட்டன்று இருள்' என்று பாடம் ஓதி, 'இருள் நீங்கிற்றன்று' என்று உரைப்பாரும் உளர்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) பண்பின்மையான் ஒருவரோடு கலந்து உண்மகிழ்தன்மாட்டா தார்க்கு மிகவும் பெரிய ஞாலம் இருளில்லாத பகற்பொழுதினும் இருளின் கட் கிடந்ததாம்,
(என்றவாறு).