குறள் 993

பண்புடைமை

உறுப்பொத்தல் மக்களொப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க
பண்பொத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு

uruppoththal makkaloppu anraal vaeruththakka
panpoththal oppathaam oppu


Shuddhananda Bharati

Courtesy

Likeness in limbs is not likeness
It's likeness in kind courteousness.


GU Pope

Courtesy

Men are not one because their members seem alike to outward view;
Similitude of kindred quality makes likeness true.

Resemblance of bodies is no resemblance of souls; true resemblance is the resemblance of qualities that attract.


Mu. Varadarajan

உடம்பால்‌ ஒத்திருத்தல்‌ மக்களோடு ஒப்புமை அன்று; பொருந்தத்தக்க பண்பால்‌ ஒத்திருத்தலே கொள்ளத்தக்க ஒப்புமையாகும்‌.


Parimelalagar

உறுப்பு ஒத்தல் மக்கல் ஒப்பு அன்று - செறியத்தகாத உடம்பால் ஒத்தல் ஒருவனுக்கு நன்மக்களோடு ஒப்பாகாமையின் அது பொருந்துவதன்று; ஒப்பதாம் ஒப்பு வெறுத்தக்க பண்பு ஒத்தல் - இனிப் பொருந்துவதாய ஒப்பாவது செறியத்தக்க பண்பால் ஒத்தல்.
விளக்கம்:
(வடநூலார் 'அங்கம்' என்றமையின் 'உறுப்பு' என்றார். ஒருவனுக்கு நன் மக்களோடு பெறப்படும் ஒப்பாவது, உயிரின் வேறாய் நிலையுதல் இல்லா உடம்பு ஒத்தல் அன்று; வேறன்றி நிலையுதலுடைய பண்பு ஒத்தலாகலான், அப்பெற்றித்தாய அவர் பண்பினையுடையன் ஆக என்பதாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) செறியத்தகாத உடம்பாலொத்தல் ஒருவனுக்கு நன்மக்களோ டொப்பாகாமையின், அது பொருந்துவதன்று; இனிப் பொருந்துவதாய வொப் பாவது செறியத்தக்க பண்பாலொத்தல்,
(என்றவாறு).