குறள் 98

இனியவைகூறல்

சிறுமையுள் நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும்
இம்மையும் இன்பம் தரும்

sirumaiyul neengkiya insol marumaiyum
immaiyum inpam tharum


Shuddhananda Bharati

Sweet words

Kind words free from meanness delight
This life on earth and life the next.


GU Pope

The Utterance of Pleasant Words

Sweet kindly words, from meanness free, delight of heart,
In world to come and in this world impart.

Sweet speech, free from harm to others, will give pleasure both in this world and in the next.


Mu. Varadarajan

பிறர்க்குத்‌ துன்பம்‌ விளைவிக்கும்‌ சிறுமையிலிருந்து நீங்கிய இனிய சொற்கள்‌ மறுமைக்கும்‌ இம்மைக்கும்‌ வழங்குவோனுக்கு இன்பம்‌ தரும்‌.


Parimelalagar

சிறுமையுள் நீங்கிய இன்சொல் - பொருளால் பிறர்க்கு நோய் செய்யாத இனிய சொல்; மறுமையும் இம்மையும் இன்பம் தரும்-ஒருவனுக்கு இருமையினும் இன்பத்தைப் பயக்கும்.
விளக்கம்:
(மறுமை இன்பம் பெரிதாகலின், முன் கூறப்பட்டது. இம்மை இன்பமாவது, உலகம் தன் வயத்ததாகலான் நல்லன எய்தி இன்புறுதல். இவை இரண்டு பாட்டானும் இருமைப்பயனும் ஒருங்கு எய்துதல் வலியுறுத்தப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) புன்மையுள் நின்று நீங்கிய இனிய சொற்கள், இம்மையின்கண் ணும் மறுமையின்கண்ணும் இன்பத்தைத் தரும்,
(என்றவாறு).