குறள் 972

பெருமை

பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமை யான்

pirappokkum yellaa uyirkkuchiirappovvaa seitholil
seitholil vaetrrumai yaan


Shuddhananda Bharati

Greatness

All beings are the same in birth
But work decides their varied worth.


GU Pope

Greatness

All men that live are one in circumstances of birth;
Diversities of works give each his special worth.

All human beings agree as regards their birth but differ as regards their characteristics, because of the different qualities of their actions.


Mu. Varadarajan

எல்லா உயிர்க்கும்‌ பிறப்பு ஒரு தன்மையானதே; ஆயினும்‌ செய்கின்ற தொழில்களின்‌ உயர்வு தாழ்வு வேறுபாடுகளால்‌ சிறப்பியல்பு ஒத்திருப்பதில்லை.


Parimelalagar

எல்லா உயிர்க்கும் பிறப்பு ஒக்கும் - எல்லா மக்களுயிர்க்கும் பொதுவாகிய பிறப்பியல்பு ஒக்குமே யெனினும்; சிறப்பு ஒவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமையான் - பெருமை சிறுமை எனப்பட்ட சிறப்பியல்புகள் ஒவ்வா அவை செய்யும் தொழில்களது வேறுபாட்டான்.
விளக்கம்:
(வேறுபாடு - நல்லனவும், தீயனவும், இரண்டுமாயினவும், இரண்டுமல்லவாயினவுமாய் அளவிறந்த பாகுபாடுகள். வினைவயத்தாற் பஞ்சபூத பரிணாமமாகிய யாக்கையைப் பொருந்தி நின்று அதன் பயன் அனுபவித்தல் எல்லா வருணத்தார்க்கும் ஒத்தலின் 'பிறப்பு ஒக்கும்' என்றும், பெருமை சிறுமைகட்குக் கட்டளைக் கல்லாகிய தொழிற்பாகுபாடுகள் வருணந்தோறும் யாக்கைதோறும் வேறுபடுதலின், 'சிறப்பு ஒவ்வா' என்றும் கூறினார்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) எல்லா வுயிர்க்கும் பிறப்பால் ஒரு வேறுபாடில்லை; ஆயினும், தான் செய் தொழிலினது ஏற்றச் சுருக்கத்தினாலே பெருமை ஒவ்வாது . எனவே, இது பெருமையாவது குலத்தினால் அறியப்படா தென்பதூஉம் அதற்குக் காரணமும் கூறிற்று.