குறள் 96

இனியவைகூறல்

அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை
நாடி இனிய சொலின

allavai thaeya arampaerukum nallavai
naati iniya solina


Shuddhananda Bharati

Sweet words

His sins vanish, his virtues grow
Whose fruitful words with sweetness flow.


GU Pope

The Utterance of Pleasant Words

Who seeks out good, words from his lips of sweetness flow;
In him the power of vice declines, and virtues grow.

If a man, while seeking to speak usefully, speaks also sweetly, his sins will diminish and his virtue increase.


Mu. Varadarajan

பிறர்க்கு நன்மையானவற்றை நாடி இனிமை உடைய சொற்களைச்‌ சொல்லின்‌, பாவங்கள்‌ தேய்ந்து குறைய அறம்‌ வளர்ந்து பெருகும்‌.


Parimelalagar

நல்லவை நாடி இனி சொலின்-பொருளால் பிறர்க்கு நன்மை பயக்கும் சொற்களை மனத்தான் ஆராய்ந்து இனியவாக ஒருவன் சொல்லுமாயின்; அல்லவை தேய அறம் பெருகும்-அவனுக்குப் பாவங்கள் தேய அறம் வளரும்.
விளக்கம்:
(தேய்தல்: தன் பகை ஆகிய அறம் வளர்தலின் தனக்கு நிலையின்று மெலிதல். "தவத்தின்முன் நில்லாதாம் பாவம்" (நாலடி.51) என்பதூஉம் இப்பொருட்டு. நல்லவை நாடிச் சொல்லுங்காலும் கடியவாகச் சொல்லின், அறன் ஆகாது என்பதாம். இதனான் மறுமைப்பயன் கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) நல்லவான சொற்களை யாராய்ந்து இனியவாகச் சொல்லுவானா யின், அதனானே அறமல்லாதன தேய அறம் வளரும்,
(என்றவாறு).