குறள் 95

இனியவைகூறல்

பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு
அணியல்ல மற்றுப் பிற

panivutaiyan insolan aathal oruvatrku
aniyalla matrrup pira


Shuddhananda Bharati

Sweet words

To be humble and sweet words speak
No other jewel do wise men seek.


GU Pope

The Utterance of Pleasant Words

Humility with pleasant speech to man on earth,
Is choice adornment; all besides is nothing worth.

Humility and sweetness of speech are the ornaments of man; all others are not (ornaments).


Mu. Varadarajan

வணக்கம்‌ உடையவனாகவும்‌ இன்சொல்‌ வழங்குவோனாகவும்‌ ஆதலே ஒருவனுக்கு அணிகலனாகும்‌, மற்றைய அணிகள்‌ அணிகள்‌ அல்ல.


Parimelalagar

ஒருவர்க்கு அணி பணிவு உடையன் இன்சொலன் ஆதல்-ஒருவனுக்கு அணியாவது தன்னால் தாழப்படுவார்கண் தாழ்ச்சியுடையனாய் எல்லார்கண்ணும் இனிய சொல்லையும் உடையனாதல்; பிற அல்ல-அன்றி மெய்க்கு அணியும் பிற அணிகள் அணி ஆகா.
விளக்கம்:
(இன்சொலனாதற்கு இனமாகலின், பணிவுடைமையும் உடன் கூறினார். 'மற்று' அசை நிலை. வேற்றுமை உடைமையான், 'பிற' எனவும், இவைபோலப் பேரழகு செய்யாமையின் 'அல்ல' எனவும் கூறினார். இவை இரண்டு பாட்டானும் இனியவை கூறுவார்க்கு இம்மைப் பயன் கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) ஒருவனுக்கு அழகாவது தாழ்ச்சி யுடையன யினிய சொற்களைக் கூற வல்லவ னாதல்; பிறவாகிய அழகெல்லாம் அழகெனப்படா,
(என்றவாறு). இது தாழ்த்துக் கூறவேண்டு மென்பதும் அதனாலாம் பயனுங் கூறிற்று.