குறள் 937

சூது

பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும்
கழகத்துக் காலை புகின்

palakiya selvamum panpum kedukkum
kalakaththuk kaalai pukin


Shuddhananda Bharati

Gambling

If men their time in game-den spend
Ancestral wealth and virtues end.


GU Pope

Gaming (Gambling)

Ancestral wealth and noble fame to ruin haste,
If men in gambler's halls their precious moments waste.

To waste time at the place of gambling will destroy inherited wealth and goodness of character.


Mu. Varadarajan

சூதாடுமிடத்தில்‌ ஒருவனுடைய காலம்‌ கழியுமானால்‌, அது அவனுடைய பழைமையாய்‌ வந்த செல்வத்தையும்‌ இயல்பான நற்பண்பையும்‌ கெடுக்கும்‌.


Parimelalagar

காலை கழகத்துப் புகின் - அறம் பொருள் இன்பங்கட்கு அடைத்த காலம் அரசனுக்குச் சூதாடு களத்தின்கண் கழியுமாயின்; பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும் - அக்கழிவு தொன்றுதொட்டு வந்த அவன் செல்வத்தினையும் நற்குணங்களையும் போக்கும்.
விளக்கம்:
('பழகிய' என்பது பண்புடனும் இயையும். தான் செய்து கொள்ளும் அறம் முதலியவேயன்றி முன்னோரைத் தொடங்கிவருகின்ற செல்வமும் முன்செய்த நல்வினையின் பயனாய பண்பும் இலவாம் என்பதாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) சூது கழகத்தின்கண்ணே காலைப்பொழுது புகுவானாயின், அது தொன்றுதொட்டு வருகின்ற செல்வத்தினையும் தமக்கியல்பாகிய குணத் தினையும் கெடுக்கும்,
(என்றவாறு)