குறள் 935

சூது

கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி
இவறியார் இல்லாகி யார்

kavarum kalakamum kaiyum tharukki
ivariyaar illaaki yaar


Shuddhananda Bharati

Gambling

The game, game-hall and gambler's art
Who sought with glee have come to nought.


GU Pope

Gaming (Gambling)

The dice, and gaming-hall, and gamester's art, they eager sought,
Thirsting for gain- the men in other days who came to nought.

Penniless are those who by reason of their attachment would never forsake gambling, the gambling place and the handling (of dice).


Mu. Varadarajan

சூதாடு கருவியும்‌, ஆடும்‌ இடமும்‌, கைத்திறமையும்‌ மதித்துக்‌ கைவிடாதவர்‌, (எல்லாப்‌ பொருள்‌ உடையவராக இருந்தும்‌) இல்லாதவர்‌ ஆய்விடுவார்‌.


Parimelalagar

இல்லாகியார்-முற்காலத்துத் தாம் உளராகியே இலராகி ஒழுகினார்; கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி இவறியார்-கவற்றினையும் அஃது ஆடுங் களத்தினையும் அவ்வாடற்கு வேண்டும் கைத்தொழிலைனையும் மேற்கொணடு கைவிடாத வேந்தர்.
விளக்கம்:
(கைத்தொழில் - வெல்லும் ஆயம்படப் பிடித்தெறிதல். அவ்விவறுதலால் பாண்டவர் தம் அரசுவிட்டு வனத்திடைப்போய் ஆண்டு மறைந்தொழுகினார் என அனுபவம் காட்டியவாறு. இவை ஐந்து பாட்டானும் அதனது வறுமை பயத்தற் குற்றம் கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) கவற்றினையும், கழகத்தினையும், கைத்தொழிலினையும் விரும்பி விடாதவர் முற்காலத்தினும் வறுவியரானார்,
(என்றவாறு). கவறு - நெத்தம்; கழகம் - உண்டையுருட்டு மிடம்; கைத்தொழில் - கவடி பிடித்தல்.