குறள் 932

சூது

ஒன்றெய்தி நூறிழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாங்கொல்
நன்றெய்தி வாழ்வதோர் ஆறு

onraeithi noorilakkum kootharkkum untaangkol
nanraeithi vaalvathor aaru


Shuddhananda Bharati

Gambling

Can gamblers in life good obtain
Who lose a hundred one to gain?


GU Pope

Gaming (Gambling)

Is there for gamblers, too, that gaining one a hundred lose, some way
That they may good obtain, and see a prosperous day?

Is there indeed a means of livelihood that can bestow happiness on gamblers who gain one and lose a hundred ?


Mu. Varadarajan

ஒரு பொருள்பெற்று நூறுமடங்கு பொருளை இழந்துவிடும்‌ சூதாடிகளுக்கும்‌, நன்மை பெற்று வாழும்‌ ஒரு வழி உண்டோ?


Parimelalagar

ஒன்று உய்தி நூறு இழக்கும் சூதர்க்கும் - அத்தூண்டிற் பொன் போன்ற ஒன்றனை முன்பெற்று இன்னும் பெறுதும் என்னும் கருத்தால் நூற்றினை இழந்து வறியராம் சூதர்க்கும்; நன்று எய்தி வாழ்வது ஓராறு உண்டாங்கொல்-பொருளால் அறனும் இன்பமும் எய்தி வாழ்வதொரு நெறியுண்டாமோ? ஆகாது.
விளக்கம்:
(அவ்வாற்றால் பொருளிழந்தே வருதலான் அதனால் எய்தும் பயனும் அவர்க்கு இல்லை என்பதாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) முன்பு ஒரு பொருளைப் பெற்று, அவ்வாசையாலே மற்றொரு பொருளினைப் பெறலாமென்று நூறு பொருளை யிழக்கின்ற சூதாடிகளுக்கு நன்றெய்தி வாழ்வதொரு நெறி உண்டாமோ?
(என்றவாறு).