குறள் 93

இனியவைகூறல்

முகத்தான் அமர்ந்துஇனிது நோக்கி அகத்தானாம்
இன்சொ லினதே அறம்

mukaththaan amarndhthuinithu nokki akaththaanaam
inso linathae aram


Shuddhananda Bharati

Sweet words

Calm face, sweet look, kind words from heart
Such is the gracious virtue's part.


GU Pope

The Utterance of Pleasant Words

With brightly beaming smile, and kindly light of loving eye,
And heart sincere, to utter pleasant words is charity.

Sweet speech, flowing from the heart (uttered) with a cheerful countenance and a sweet look, is true virtue.


Mu. Varadarajan

முகத்தால்‌ விரும்பி - இனிமையுடன்‌ நோக்கி - உள்ளம்‌ கலந்து இன்சொற்களைக்‌ கூறும்‌ தன்மையில்‌ உள்ளதே அறமாகும்‌.


Parimelalagar

முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி-கண்டபொழுதே முகத்தான் விரும்பி இனிதாக நோக்கி; அகத்தான் ஆம் இன்சொலினதே அறம்-பின் நண்ணிய வழி, மனத்துடன் இனிய சொற்களைச் சொல்லுதலின் கண்ணதே அறம்.
விளக்கம்:
('நோக்கி' என்னும் வினையெச்சம் 'இன்சொல்' என அடையடுத்து நின்ற முதல் நிலைத் தொழிற் பெயர் கொண்டது. ஈதலின் கண்ணது அன்று என்றவாறு. இவை இரண்டு பாட்டானும் இன்முகத்தோடு கூடிய இன்சொல் முன்னரே பிணித்துக் கோடலின், விருந்தோம்புதற்கண் சிறந்தது என்பது கூறப்பட்டது.


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) கண்ணாலே பொருந்தி இனிதாக நோக்கி மனத்தோடே பொருந் திய இன்சொல் சொல்ல வல்லவனாயின், அது தானே யறமாம்,
(என்றவாறு).