குறள் 92

இனியவைகூறல்

அகன்அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகனமர்ந்து
இன்சொலன் ஆகப் பெறின்

akanamarndhthu eethalin nanrae mukanamarndhthu
insolan aakap paerin


Shuddhananda Bharati

Sweet words

Sweet words from smiling lips dispense
More joys than heart's beneficence.


GU Pope

The Utterance of Pleasant Words

A pleasant word with beaming smiles preferred,
Even to gifts with liberal heart conferred.

Sweet speech, with a cheerful countenance is better than a gift made with a joyous mind.


Mu. Varadarajan

முகம்‌ மலர்ந்து இன்சொல்‌ உடையவனாக இருக்கப்‌ பெற்றால்‌, மனம்‌ மகிழ்ந்து பொருள்‌ கொடுக்கும்‌ ஈகையைவிட நல்லதாகும்‌.


Parimelalagar

அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்று-நெஞ்சு உவந்து ஒருவற்கு வேண்டிய பொருளைக் கொடுத்தலினும் நன்று; முகன் அமர்ந்து இன்சொலன் ஆகப் பெறின்-கண்டபொழுதே முகம் இனியனாய் அதனோடு இனிய சொல்லையும் உடையனாகப் பெறின்.
விளக்கம்:
(இன்முகத்தோடு கூடிய இன்சொல் ஈதல் போலப் பொருள் வயத்தது அன்றித் தன் வயத்தது ஆயினும், அறநெஞ்சுடையார்க்கு அல்லது இயல்பாக இன்மையின், அதனினும் அரிது என்னும் கருத்தான், 'இன்சொலன் ஆகப் பெறின்' என்றார்.


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) மனம் பொருந்திக் கொடுத்தலினும் நன்று; முகம் பொருந்தி இனிமைச்சொல் சொல்ல வல்லவனாயின்,
(என்றவாறு)