குறள் 927

கள்ளுண்ணாமை

உள்ளொற்றி உள்ளூர் நகப்படுவர் எஞ்ஞான்றும்
கள்ளொற்றிக் கண்சாய் பவர

ullotrri ulloor nakappaduvar yenjgnyaanrum
kallotrrik kansaai pavara


Shuddhananda Bharati

Not drinking liquor

The secret drunkards' senses off
Make the prying public laugh.


GU Pope

Not Drinking Palm-Wine

Who turn aside to drink, and droop their heavy eye,
Shall be their townsmen's jest, when they the fault espy.

Those who always intoxicate themselves by a private (indulgence in) drink; will have their secrets detected and laughed at by their fellow-townsmen.


Mu. Varadarajan

கள்ளை மறைந்திருந்து குடித்து அறிவு மயங்குபவர்‌, உள்ளூரில்‌ வாழ்கின்றவரால்‌ உள்ளான செய்திகள்‌ ஆராயப்பட்டு எந்நாளும்‌ சிரிக்கப்படுவர்‌.


Parimelalagar

கள் ஒற்றிக் கண் சாய்பவர்-கள்ளை மறைந்துண்டு அக்களிப்பால் தம் அறிவு தளர்வார்: உள்ளூர் உள் ஒற்றி எஞ்ஞான்றும் நகப்படுவர்-உள்ளூர் வாழ்பவரான் உள் நிகழ்கின்றது உய்த்துணர்ந்து எஞ்ஞான்றும் நகுதல் செய்யப்படுவர்.
விளக்கம்:
(உள்ளூர்- ஆகுபெயர். 'உண்டு' என்பது அவாய் நிலையான வந்தது. உய்த்துணர்தல் - தளர்ச்சியால் களிப்பினை உணர்ந்து அதனால் கள்ளுண்டது உணர்தல்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) தங்கள் ஒழுக்கத்தை உள்புக்கு அறிந்த உள்ளூராலே இகழப்படு வர்; எல்லா நாளும் கள்ளுள்ளவிடத்தை நாடி, அதின்கண்ணே தாழ்வார், (எ - று.)