குறள் 922

கள்ளுண்ணாமை

உண்ணற்க கள்ளை உணில்உண்க சான்றோரான்
எண்ணப் படவேண்டா தார்

unnatrka kallai unilunka saannoraan
yennap padavaentaa thaar


Shuddhananda Bharati

Not drinking liquor

Drink not liquor; but let them drink
Whom with esteem the wise won't think.


GU Pope

Not Drinking Palm-Wine

Drink not inebriating draught. Let him count well the cost.
Who drinks, by drinking, all good men's esteem is lost.

Let no liquor be drunk; if it is desired, let it be drunk by those who care not for esteem of the great.


Mu. Varadarajan

கள்ளை உண்ணக்கூடாது; சான்றோரால்‌ நன்கு எண்ணப்படுவதை விரும்பாதவர்‌ கள்ளை உண்ண வேண்டுமானால்‌ உண்ணலாம்‌.


Parimelalagar

கள்ளை உண்ணற்க-அறிவுடையராயினார் அஃதிலராதற்கு ஏதுவாய கள்ளினை உண்ணாதொழிக; உணில் சான்றோரான் எண்ணப்பட வேண்டாதார் உண்-அன்றியே உண்ணல் வேண்டுவார் உளராயின், நல்லோரால் எண்ணப்படுதலை வேண்டாதார் உண்.
விளக்கம்:
(பெறுதற்கரிய அறிவைப் பெற்று வைத்தும் கள்ளான் அழித்துக் கொள்வாரை, இயல்பாகவே அஃது இல்லாத விலங்குகளுடனும் எண்ணாராகலின் 'சான்றோரான் எண்ணப்பட வேண்டாதார் உண்க' என்றார்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) கள்ளினை உண்ணாதொழிக; உண்ண வேண்டின், சான்றோரால் மதிக்கப்படுதலை வேண்டாதார் உண்க,
(என்றவாறு).