குறள் 889

உட்பகை

எட்பக வன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும்
உட்பகை உள்ளதாங் கேடு

yetpaka vachi sirumaiththae aayinum
utpakai ullathaang kaedu


Shuddhananda Bharati

Secret foe

Ruin lurks in enmity
As slit in sesame though it be.


GU Pope

Enmity within

Though slight as shred of 'seasame' seed it be,
Destruction lurks in hidden enmity.

Although internal hatred be as small as the fragment of the sesamum (seed), still does destructiond well in it.


Mu. Varadarajan

எள்ளின்‌ பிளவைப்‌ போன்ற சிறிய அளவு உடையதே ஆனாலும்‌, ஒரு குடியை அழிக்கவல்ல கேடு உட்பகையில்‌ உள்ளதாகும்‌.


Parimelalagar

உட்பகை எட்பகவு அன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும் - அரசனது உட்பகை அவன் பெருமையை நோக்க எள்ளின் பிளவை ஒத்த சிறுமை உடைத்தேயாயினும்; கேடு உள்ளதாம் - பெருமையெல்லாம் அழிய வரும் கேடு அதன் அகத்ததாம்.
விளக்கம்:
(எத்துணையும் பெரிதாய கேடு, தனக்கு எல்லை வருந்துணையும் எத்துணையும் சிறிதாய உட்பகையுள்ளே அடங்கியிருந்து, வந்தால் வெளிப்பட்டு நிற்கும் என்பதாம். இதனான் அது, சிறிது என்று இகழப்படாது என்பது கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) எள்ளின் பிளவு போன்ற சிறுமைத்தேயாயினும், உடனே வாழும் பகையினான் ஒருவர்க்குக் கேடு உள்ளதாம்,
(என்றவாறு). இது பகை சிறிதென் றிகழற்க வென்றது.