குறள் 884

உட்பகை

மனமாணா உட்பகை தோன்றின் இனமாணா
ஏதம் பலவும் தரும்

manamaanaa utpakai thonrin inamaanaa
yaetham palavum tharum


Shuddhananda Bharati

Secret foe

The evil-minded foe within
Foments trouble, spoils kinsmen!


GU Pope

Enmity within

If secret enmities arise that minds pervert,
Then even kin unkind will work thee grievous hurt.

The secret enmity of a person whose mind in unreformed will lead to many evils causing disaffection among (one's) relations.


Mu. Varadarajan

மனம்‌ திருந்தாத உட்பகை ஒருவனுக்கு உண்டாகுமானால்‌, அது அவனுக்குச்‌ சுற்றம்‌ சீர்ப்படாமைக்குக்‌ காரணமான குற்றம்‌ பலவற்றையும்‌ தரும்‌.


Parimelalagar

மனம் மாணா உட்பகை தோன்றின் - புறம் திருந்தியது போன்று அகந்திருந்தாத உட்பகை அரசனுக்கு உண்டாவதாயின்; இனம் மாணா ஏதம் பலவும் தரும் - அஃது அவனுக்குச் சுற்றம் வயமாகாமைக்கு ஏதுவாகிய குற்றம் பலவற்றையும் கொடுக்கும்.
விளக்கம்:
(அவை, சுற்றத்தாரை உள்ளாய் நின்று வேறுபடுத்தலும், அதனால் அவர் வேறுபட்டவழித் தான் தேறாமையும், பின் அவற்றான் விளைவனவும் ஆம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) மனம் நன்றாகாத உட்பகை தோன்றுமாயின், தனக்கு இனமாயினார் நல்லராகர்; அஃதன்றிப் பல குற்றங்களும் உண்டாம்,
(என்றவாறு). இஃது இனம் பொருந்தாமல் கூட நின்று பகைப்பிக்குமென்றது.