குறள் 825

கூடாநட்பு

மனத்தின் அமையா தவரை எனைத்தொன்றும்
சொல்லினால் தேறற்பாற்று அன்று

manaththin amaiyaa thavarai yenaiththonrum
sollinaal thaeratrpaatrru anru


Shuddhananda Bharati

False friendship

Do not trust in what they tell
Whose mind with your mind goes ill.


GU Pope

Unreal Friendship

When minds are not in unison, 'its never; just,
In any words men speak to put your trust.

In nothing whatever is it proper to rely on the words of those who do not love with their heart.


Mu. Varadarajan

மனத்தால்‌ தம்மொடு பொருந்தாமல்‌ பழகுகின்றவரை அவர்‌ கூறுகின்ற சொல்லைக்‌ கொண்டு எத்தகைய ஒரு செயலிலும்‌ நம்பித்‌ தெளியக்கூடாது.


Parimelalagar

மனத்தின் அமையாதவரை - மனத்தால் தம்மொடு மேவாதாரை; எனைத்து ஒன்றும் சொல்லினால் தேறல் பாற்று அன்று - யாதொரு கருமத்தினும் சொல்லால் தௌ¢தல் முறைமைத்தன்று, நீதி நூல்.
விளக்கம்:
('நீதி நூல்' என்பது அவாய் நிலையான் வந்தது. பகைமை மறைத்தற்பொருட்டுச் சொல்லுகின்ற வஞ்சனைச் சொல்லைச் செவ்விய சொல் எனக் கருதி, அவரைக் கருமங்களில் தௌ¢தல் நீதிநூல் முறைமை அன்று என்பதாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) மனத்தால் பொருத்தமில்லாதவரை யாதொன்றன்கண்ணும் அவர் சொல்லினால் தெளிதற்பாலதன்று,
(என்றவாறு). இது சொல்லினால் அறிதலரிதென்றது.