குறள் 821

கூடாநட்பு

சீரிடம் காணின் எறிதற்குப் பட்டடை
நேரா நிரந்தவர் நட்பு

seeridam kaanin yerithatrkup patdatai
naeraa nirandhthavar natpu


Shuddhananda Bharati

False friendship

The friendship by an enemy shown
Is anvil in time, to strike you down.


GU Pope

Unreal Friendship

Anvil where thou shalt smitten be, when men occasion find,
Is friendship's form without consenting mind.

The friendship of those who behave like friends without inward affection is a weapon that may be thrown when a favourable opportunity presents itself.


Mu. Varadarajan

அகத்தே பொருந்தாமல்‌ புறத்தில்‌ பொருந்தி நடப்பவரின்‌ நட்பு, தக்க இடம்‌ கண்டபோது எறிவதற்கு உரிய பட்டடையாகும்‌.


Parimelalagar

நேரா நிரந்தவர் நட்பு - கூடாதிருந்தே தமக்கு வாய்க்கும் இடம் பெறுந்துணையும் கூடியொழுகுவார் நட்பு; சீர் இடம் காணின் எறிதற்குப் பட்டடை - அது பெற்றால் அற எறிதற்குத் துணையாய பட்டடையாம்.
விளக்கம்:
(எறியும் எல்லை வாராமுன் எல்லாம் தாங்குவது போன்றிருந்து வந்துழி அற எறிவிப்பதாய பட்டடைக்கும் அத்தன்மைத்தாய நட்பிற்கும் தொழிலொப்புமை உண்மையான், அதுபற்றி அந்நட்பினைப் பட்டடையாக உபசரித்தார். 'தீர்விடம்' என்று பாடம் ஓதி, 'முடிவிடம்' என்று உரைப்பாரும் உளர்.


Manakkudavar

கூடா நட்பாவது சுற்றத்தாராயினும் பிறராயினும் மனத்தின் நள்ளாது நட் டாரைப் போல் ஒழுகுவாரது இயல்பும் அவர் மாட்டு ஒழுகுந்திறமும் கூறுதல். தமக்கு இனமின்றிக் கருமங் காரணமாக நட்பாரும், பகைவராய் நட்பாருமென அவ்விருவகையாரையும் தீநட்புப்போலக் கடிய வேண்டுமாதலின், அதன்பின் இது கூறப்பட்டது. (இதன் பொருள்) முடியுமிடங்காணின், மற்றொருவன் எறிதற்குப் பட்டடை யாம்; மனத்தினால் ஒவ்வாது புறத்து வேறு மிகச் செய்து வந்தாரது நட்பு, (எ-று). இது கருபங்காரணமாக நட்டாரோடு கூடும் திறங் கூறிற்று. பட்டடை யாவது தான் தாங்குவது போல நின்று வெட்டுவார்க்கு உதவி செய்வது.