குறள் 790

நட்பு

இனையர் இவரெமக்கு இன்னம்யாம் என்று
புனையினும் புல்லென்னும் நட்பு

inaiyar ivaraemakku innamyaam yenru
punaiyinum pullaennum natpu


Shuddhananda Bharati

Friendship

"Such we are and such they are"
Ev'n this boast will friendship mar.


GU Pope

Friendship

Mean is the friendship that men blazon forth,
‘He's thus to me' and 'such to him my worth'.

Though friends may praise one another saying, "He is so intimate with us, and we so much (withhim)"; (still) such friendship will appear mean.


Mu. Varadarajan

"இவர்‌, எமக்கு இத்தன்மையானவர்‌, யாம்‌ இவர்க்கு இத்தன்மையுடையேம்‌ என்று புனைந்துரைத்தாலும்‌ நட்புச்‌ சிறப்பிழந்துவிடும்‌.


Parimelalagar

இவர் எமக்கு இனையர் யாம் இன்னம் என்று புனையினும் - 'இவர் நமக்கு இத்துணை யன்பினர்; யாம் இவர்க்கு இத்தன்மையம்' என்று ஒருவரையொருவர் புனைந்து சொல்லினும்; நட்புப் புல்லென்னும் - நட்புப் புல்லிதாய்த் தோன்றும்.
விளக்கம்:
('இவர்க்கு' என்பது வருவிக்கப்பட்டது. தாம் அவர் என்னும் வேற்றுமையின்றி வைத்துப் புனைந்துரைப்பினும் வேற்றுமையுண்டாம் ஆகலின், 'நட்புப் புல்லென்னும்' என்றார். இவை ஐந்து பாட்டானும் நட்பினது இலக்கணம் கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) இவர் நமக்கு இத்தன்மையர் , யாமும் இவர்க்கு இத்தன்மையோ மென்று பேணிச் சொல்லினும், நட்பு வாடும்; ஆதலால், நட்பினைத் தன்னைத்தான் நினைக்குமாறு போல நினைக்க, (எ - ற).