குறள் 789

நட்பு

நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாதெனின் கொட்பின்றி
ஒல்லும்வாய் ஊன்றும் நிலை

natpitrku veetrrirukkai yaathaenin kotpinri
ollumvaai oonrum nilai


Shuddhananda Bharati

Friendship

Friendship is enthroned on the strength
That always helps with utmost warmth.


GU Pope

Friendship

And where is friendship's royal seat? In stable mind,
Where friend in every time of need support may find.

Friendship may be said to be on its throne when it possesses the power of supporting one at all timesand under all circumstances, (in the practice or virtue and wealth).


Mu. Varadarajan

நட்புக்குச்‌ சிறந்த நிலை எது என்றால்‌, எப்போதும்‌ வேறுபடுதல்‌ இல்லாமல்‌, முடியும்போதெல்லாம்‌ உதவி செய்து தாங்கும்‌ நிலையாகும்‌.


Parimelalagar

நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாதெனின்-நட்பினுக்கு அரசிருக்கை யாதெனின்; கோட்பு இன்றி ஒல்லும் வாய் ஊன்றும் நிலை- அஃது எஞ்ஞான்றும் திரிபின்றி இயலும் எல்லையெல்லாம் அறம் பொருள்களில் தளராமைத் தாங்கும் திண்மை.
விளக்கம்:
(ஒரு ஞான்றும் வேறுபடாது மறுமை இம்மைகட்கு உறுதியாய அறம்பொருள்களில் தளர்ந்துழி அத்தளர்ச்சி நீக்கி அவற்றின் கண் நிறுத்துவதற்குமேல் ஒரு செயலும் இன்மையின், அதனை நட்பிற்கு முடிந்த எல்லை என்றார்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) நட்புக்கு மேம்பட இருக்கும் இடம் யாதெனின், மனத்தின்கண் ஐயுற வின்றிச் செல்லுமாற்றால் தளராமைத் தாங்கி நிற்கும் நிலை,
(என்றவாறு). வீற்றிருத்தல் - தலைப்பட இருத்தல்.