குறள் 783

நட்பு

நவில்தொறும் நூல்நயம் போலும் பயில்தொறும்
பண்புடை யாளர் தொடர்பு

navilthorum noolnayam polum payilthorum
panputai yaalar thodarpu


Shuddhananda Bharati

Friendship

Like taste in books good friendship grows
The more one moves the more he knows.


GU Pope

Friendship

Learned scroll the more you ponder, Sweeter grows the mental food;
So the heart by use grows fonder, Bound in friendship with the good.

Like learning, the friendship of the noble, the more it is cultivated, the more delightful does itbecome.


Mu. Varadarajan

பழகப்‌ பழக நற்பண்பு உடையவரின்‌ நட்பு இன்பம்‌ தருதல்‌, நூலின்‌ நற்பொருள்‌ கற்கக்‌ கற்க மேன்மேலும்‌ இன்பம்‌ தருதலைப்‌ போன்றதாகும்‌.


Parimelalagar

பண்பு உடையாளர் தொடர்பு பயில்தொறும் - நற்குணமுடைய மக்கள் தம்முள் செய்த நட்புப் பயிலுந்தோறும் அவர்க்கு இன்பஞ் செய்தல்; நூல் நவில்தொறும் நயம் போலும்-நூற் பொருள் கற்குந்தோறும் கற்றார்க்கு இன்பஞ் செய்தலை ஒக்கும்.
விளக்கம்:
(நயத்தினைச் செய்தலான் 'நயம்' எனப்பட்டது. இருமையினும் ஒருகாலைக் கொருகால் மிகும் என்பதாகும். இவை இரண்டு பாட்டானும் அச்சிறப்பிற்கு ஏது கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) படிக்குந்தோறும் நூல்நயம் போல் அறிவுதரும், பழகுந்தோறும் பண்புடையாளரது நட்பு,
(என்றவாறு). இது குணவானோடு நட்புக் கொள்ளின், அறிவுண்டா மென்றது.