குறள் 777

படைச்செருக்கு

சுழலும் இசைவேண்டி வேண்டா உயிரார்
கழல்யாப்புக் காரிகை நீர்த்து

sulalum isaivaenti vaentaa uyiraar
kalalyaappuk kaarikai neerththu


Shuddhananda Bharati

Military pride

Their anklets aloud jingle their name
Who sacrifice their life for fame.


GU Pope

Military Spirit

Who seek for world-wide fame, regardless of their life,
The glorious clasp adorns, sign of heroic strife.

The fastening of ankle-ring by those who disire a world-wide renown and not (the safety of) theirlives is like adorning (themselves).


Mu. Varadarajan

பரந்து நிற்கும்‌ புகழை விரும்பி, உயிர்வாழ்வையும்‌ விரும்பாத வீரர்‌, வீரக்‌ கழலைக்‌ காலில்‌ கட்டிக்‌ கொள்ளுதல்‌ அழகு செய்யும்‌ தன்மையுடையதாகும்‌.


Parimelalagar

சுழலும் இசைவேண்டி வேண்டா உயிரார்-துறக்கத்துத் தம்மொடு செல்லாது வையத்தைச் சூழ்ந்து நிற்கும் புகழை வேண்டி உயிர் வாழ்தலை வேண்டாத வீரர்; கழல் யாப்புக் காரிகை நீர்த்து-கழல் கட்டுதல் அலங்கார நீர்மையை உடைத்து.
விளக்கம்:
('வையத்தைச் சூழும்' எனவே, அதன் பெருமை பெற்றாம். செயப்படு பொருள் வருவிக்கப்பட்டது. சூழல்- அகத்திடல். துறக்கமும் புகழும் எளிதின் எய்துவராகலின், ஆபரணமாவது அதுவே என்பதாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) பரவும் புகழை விரும்பி உயிரை விரும்பாதார், கழல் கட்டுதல் அழகுடைத்து,
(என்றவாறு). இது புகழ் விரும்பும் படை வேண்டுமென்றது.