குறள் 738

நாடு

பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம்
அணியென்ப நாட்டிவ் வைந்து

piniyinmai selvam vilaivinpam yaemam
aniyaenpa naattiv vaindhthu


Shuddhananda Bharati

The country

Rich yield, delight, defence and wealth
Are jewels of lands with blooming health.


GU Pope

The Land

A country's jewels are these five: unfailing health,
Fertility, and joy, a sure defence, and wealth.

Freedom from epidemics, wealth, produce, happiness and protection (to subjects); these five, thelearned, say, are the ornaments of a kingdom.


Mu. Varadarajan

நோயில்லாதிருத்தல்‌, செல்வம்‌, விளை பொருள்‌ வளம்‌, இன்பவாழ்வு, நல்ல காவல்‌ ஆகிய இந்த ஐந்தும்‌ நாட்டிற்கு அழகு என்று கூறுவர்‌.


Parimelalagar

பிணியின்மை செல்வம் விளைவு இன்பம் ஏமம் இவ் ஐந்து - நோயின்மையும் செல்வம் விளைதல் இன்பம் காவல் என்றிவை உடைமையுமாகிய இவ்வைந்தனையும்; நாட்டிற்கு அணி என்ப நாட்டிற்கு அழகு என்று சொல்லுவர் நூலோர்.
விளக்கம்:
(பிணியின்மை, நிலநலத்தான் வருவது. செல்வம், மேற்சொல்லியன. இன்பம், விழவும் வேள்வியும் சான்றோரும் உடைமையானும், நுகர்வன உடைமையானும், நில நீர்களது நன்மையானும் வாழ்வார்க்கு உள் நிகழ்வது. 'காவல்' எனவே, அரசன் காவலும், வாழ்வோர் காவலும் அரண் காவலும், அடங்கின. பிற தேயங்களினுள்ளாரும் விழைந்து பின் அவையுள்ளாமைக்கு ஏதுவாய அதன் அழகு இதனாற் கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) நோயின்மையும், செல்வமுடைமையும், விளைவுடைமையும், இன்ப முடைமையும், காவலுடைமையு மென்று சொல்லப்பட்ட இவையைந்தும் நாட் டிற்கு அழகென்று சொல்லுவர்,
(என்றவாறு).