குறள் 734

நாடு

உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும் செறுபகையும்
சேரா தியல்வது நாடு

urupasiyum oavaap piniyum serupakaiyum
saeraa thiyalvathu naadu


Shuddhananda Bharati

The country

It is country which is free from
Fierce famine, plague and foemen's harm.


GU Pope

The Land

That is a "land' whose peaceful annals know,
Nor famine fierce, nor wasting plague, nor ravage of the foe.

A kingdom is that which continues to be free from excessive starvation, irremediable epidemics, anddestructive foes.


Mu. Varadarajan

மிக்க பசியும்‌, ஓயாத நோயும்‌, (வெளியே இருந்துவந்து தாக்கி) அழிவு செய்யும்‌ பகையும்‌ தன்னிடம்‌ சேராமல்‌ நல்ல வகையில்‌ நடைபெறுவதே நாடாகும்‌.


Parimelalagar

பொறை ஒருங்கு மேல் வருங்கால் தாங்கி - பிற நாடுகள் பொறுத்த பாரமெல்லாம் ஒருங்கே தன்கண் வருங்கால் அவற்றைத் தாங்கி; இறைவற்கு இறை ஒருங்கு நேர்வது நாடு - அதன்மேல் தன் அரசனுக்கு இறைப்பொருள் முழுவதையும் உடம்பட்டுக் கொடுப்பதே நாடாவது.
விளக்கம்:
(உறுபசி, உழவருடைமையானும் ஆற்ற விளைதலானும் சேராதாயிற்று. ஓவாப்பிணி, தீக்காற்று மிக்க குளிர் வெப்பங்களும் நுகரப்படுமவற்றது தீமையும் இன்மையின் சேராதாயிற்று. செறு பகை, அரசனாற்றலும் நிலை படையும் அடவியும் அரணும் உடைமையின் சேராதாயிற்று.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) மிகுத்த பசியும், இடையறாத பிணியும், ஒறுக்கும் பகையும், சேராது இயல்வது நாடு,
(என்றவாறு). இது சேர்ந்த லாகாதன கூறிற்று.