குறள் 722

அவையஞ்சாமை

கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார்முன்
கற்ற செலச்சொல்லு வார்

katrraarul katrraar yenappaduvar katrraarmun
katrra selachsollu vaar


Shuddhananda Bharati

Courage before councils

Among scholars he is scholar
Who holds scholars with learned lore.


GU Pope

Not to dread the Council

Who what they've learned, in penetrating words heve learned to say,
Before the learn'd among the learn'd most learn'd are they.

Those who can agreeably set forth their acquirements before the learned will be regarded as the most learned among the learned.


Mu. Varadarajan

கற்றவரின்முன்‌ தாம்‌ கற்றவைகளை அவருடைய மனத்தில்‌ பதியுமாறு சொல்லவல்லவர்‌, கற்றவர்‌ எல்லாரிலும்‌ கற்றவராக மதித்துச்‌ சொல்லப்படுவார்‌.


Parimelalagar

கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் - கற்றார் எல்லாரினும் இவர் நன்கு கற்றார் என்று உலகத்தாரால் சொல்லப்படுவார்; கற்றார் முன் கற்ற செலச் சொல்லுவார் - கற்றாரவைக்கண் அஞ்சாதே தாம் கற்றவற்றை அவர் மனம் கொள்ளும் வகை சொல்ல வல்லார்.
விளக்கம்:
(உலகம் அறிவது அவரையே ஆகலின், அதனால் புகழப்படுவாரும் அவர் என்பதாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) கற்றாரெல்லாரினும் கற்றாரென்று சொல்லப்படுவார்; தாம் கற்ற தனைக் கற்றார்முன்பு அவர்க்கு ஏற்கச் சொல்லவல்லார்,
(என்றவாறு), இது கற்றாரென்பார் அவையஞ்சா தார் என்று கூறிற்று.