குறள் 718

அவையறிதல்

உணர்வ துடையார்முன் சொல்லல் வளர்வதன்
பாத்தியுள் நீர்சொரிந் தற்று

unarva thutaiyaarmun sollal valarvathan
paaththiyul neersorindh thatrru


Shuddhananda Bharati

Judging the audience

To address understanding ones
Is to water beds of growing grains.


GU Pope

The Knowledge of the Council Chamber

To speak where understanding hearers you obtain,
Is sprinkling water on the fields of growing grain!

Lecturing to those who have the ability to understand (for themselves) is like watering a bed of plants that are growing (of themselves).


Mu. Varadarajan

தாமே உணர்கின்ற தன்மை உடையவரின்‌ முன்‌ கற்றவர்‌ பேசுதல்‌, தானே வளரும்‌ பயிருள்ள பாத்தியில்‌ நீரைச்‌ சொரிந்தாற்‌ போன்றது.


Parimelalagar

உணர்வது உடையார்முன் சொல்லல் - பிறர் உணர்த்தலின்றிப் பொருள்களைத் தாமே உணரவல்ல அறிவினையுடையவர் அவைக்கண் கற்றார் ஒன்றனைச் சொல்லுதல்; வளர்வதன் பாத்தியுள் நீர் சொரிந்தற்று - தானே வளர்வதொரு பயிர் நின்ற பாத்திக்கண் நீரினைச் சொரிந்தாற்போலும்.
விளக்கம்:
(தானேயும் வளர்தற்குரிய கல்வி மிக வளரும் என்பதாம். இவை இரண்டு பாட்டானும், ஒத்தார் அவைக்கண் எவ்வழியும் சொல்லுக என்பது கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) யாதாயினும் ஒன்றைச் சொல்லுங்கால், அதனைத் தெரிந்தறியும் அறிவுடையார் முன்பு சொல்லுவது, வளர்வதொன்று நின்ற பாத்தியின் கண்ணே நீர் சொரிந்தாற்போலும்,
(என்றவாறு)