குறள் 716

அவையறிதல்

ஆற்றின் நிலைதளர்ந் தற்றே வியன்புலம்
ஏற்றுணர்வார் முன்னர் இழுக்கு

aatrrin nilaithalarndh thatrrae viyanpulam
yaetrrunarvaar munnar ilukku


Shuddhananda Bharati

Judging the audience

Tongue-slip before the talented wise
Is like slipping from righteous ways.


GU Pope

The Knowledge of the Council Chamber

As in the way one tottering falls, is slip before
The men whose minds are filled with varied lore.

(For a minister) to blunder in the presence of those who have acquired a vast store of learning andknow (the value thereof) is like a good man stumbling (and falling away) from the path (of virtue).


Mu. Varadarajan

விரிவான அறிவுத்துறைகளை அறிந்து உணர்கின்றவரின்‌ முன்னே குற்றப்படுதல்‌, ஒழுக்கநெறியிலிருந்து நிலை தளர்ந்து கெடுவதைப்‌ போன்றதாகும்‌.


Parimelalagar

ஆற்றின் நிலை தளர்ந்தற்று - வீடு எய்தற்பொருட்டு நன்னெறிக்கண் நின்றானொருவன் அந்நெறியினின்றும் நிலை தளர்ந்து வீழ்ந்தாலொக்கும்; வியன் புலம் ஏற்று உணர்வார் முன்னர் இழுக்கு - அகன்ற நூற்பொருள்களை உட்கொண்டு அவற்றின் மெய்ம்மையை உணரவல்லார் அவைக்கண் வல்லானொருவன் சொல் இழுக்குப்படுதல்.
விளக்கம்:
(நிலை தளர்ந்து வீழ்தல் 'உரன் என்னும் தோட்டியான் ஒரைந்தும் (குறள். 24) காத்தொழுகியான், பின் இழுக்கிக் கூடா ஒழுக்கத்தினால் பயன் இழத்தலே அன்றி இகழவும் படும் என்பதாம். இதனான் அதன்கண் இழுக்கியவழிப்படும் குற்றம் கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) ஒரு நெறியின்கண் நின்றார் அந்நிலைமை குலைந்தாற்போல் இகழப்படும், அகன்ற கல்வியைக் கேட்டறியவல்லார் முன்னர்த் தப்புதல், (எ-று). இது தப்புதல் வாராமற் சொல்லல் வேண்டுமென்றது.