குறள் 715

அவையறிதல்

நன்றென்ற வற்றுள்ளும் நன்றே முதுவருள்
முந்து கிளவாச் செறிவு

nanraenra vatrrullum nanrae muthuvarul
mundhthu kilavaach serivu


Shuddhananda Bharati

Judging the audience

Modest restraint all good excels
Which argues not before elders.


GU Pope

The Knowledge of the Council Chamber

Midst all good things the best is modest grace,
That speaks not first before the elders' face.

The modesty by which one does not rush forward and speak in (an assembly of) superiors is the bestamong all (one's) good qualities.


Mu. Varadarajan

அறிவு மிகுந்தவரிடையே முந்திச்‌ சென்று பேசாத அடக்கம்‌ ஒருவனுக்கு நன்மை என்று சொல்லப்பட்டவை எல்லாவற்றிலும்‌ நல்லது.


Parimelalagar

நன்று என்றவற்றுள்ளும் நன்றே - ஒருவற்கு இது நன்று என்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்ட குணங்கள் எல்லாவற்றுள்ளும் நன்றே; முதுவருள் முந்து கிளவாச் செறிவு - தம்மின் மிக்கார் அவைக்கண் அவரின் முற்பட்டு ஒன்றனைச் சொல்லாத அடக்கம்.
விளக்கம்:
(தம் குறைவும், அவர் மிகுதியும், முந்து கிளர்ந்தாற் படும் இழுக்கும், கிளவாக்கால் எய்தும் நன்மையும் அறிந்தே அடங்கினமையின், அவ்வடக்கத்தினை 'நன்று என்றவற்றுள்ளும் நன்று' என்றார். முன் கிளத்தலையே விலக்கினமையின், உடன் கிளத்தலும் பின் கிளத்தலும் ஆம் என்பது பெற்றாம். இதனான் மிக்கார் அவைக்கண் செய்யும் திறம் கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) நன்றென்று சொல்லப்பட்ட எல்லாவற்றுள்ளும் மிக நன்று, தம்மின் முதிர்ந்தார்முன் அவரின் முற்பட்டு ஒன்றனைச் சொல்லாத அடக்கம். முதுவர் - தவத்தாலும் குலத்தாலும் கல்வியாலும் பிறயாதாலும் முதிர்ந்தார். இஃது இருந்த அவையின் கண் முந்துற்றுச் சொல்லல் ஆகா தென்றது.