குறள் 713

அவையறிதல்

அவையறியார் சொல்லல்மேற் கொள்பவர் சொல்லின்
வகையறியார் வல்லதூஉம் இல்

avaiyariyaar sollalmaetr kolpavar sollin
vakaiyariyaar vallathooum il


Shuddhananda Bharati

Judging the audience

They speak in vain at length who talk
Words unversed which ears don't take.


GU Pope

The Knowledge of the Council Chamber

Unversed in councils, who essays to speak.
Knows not the way of suasive words,- and all is weak.

Those who undertake to speak without knowing the (nature of the) court are ignorant of the quality of words as well as devoid of the power (of learning).


Mu. Varadarajan

அவையின்‌ தன்மை அறியாமல்‌ சொல்லுதலை மேற்கொள்கின்றவர்‌, சொற்களின்‌ வகை அறியாதவரே; அவர்‌ சொல்லவல்லதும்‌ இல்லை.


Parimelalagar

அவை அறியார் சொல்லல் மேற்கொள்பவர் சொல்லின் வகை அறியார் - அவையினது அளவையறியாது ஒன்று சொல்லுதலைத் தம் மேற்கொள்வார் அச்சொல்லுதலின் கூறுபாடும் அறியார்; வல்லதூஉம் இல் - கற்றுவல்ல கலையும் அவர்க்கு இல்லை.
விளக்கம்:
(அம் மூவகைச் சொற்களால் வரும் சொல்லுதல் வகைமை கேட்பாரது உணர்வு வகைமைபற்றி வருதலால், 'சொல்லின் வகையறியார்' என்றும், அஃது அறியார் என்று எல்லாரானும் இகழப்படுதலின் 'வல்லதூஉம்இல்' என்றும் கூறினார். இதனான் அவையறியாக்கால் வரும் குற்றம் கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) அவையினது அளவை அறியாது ஒன்றைச் சொல்லுதலை மேற்கொள்பவர், சொல்லின் வகையும் அறியார் ; அவ்வாறன்றி வேறு வல்ல தூஉம் இலராவார்,
(என்றவாறு).