குறள் 681

தூது

அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் வேந்தவாம்
பண்புடைமை தூதுரைப்பான் பண்பு

anputaimai aanra kutippiraththal vaendhthavaam
panputaimai thoothuraippaan panpu


Shuddhananda Bharati

The embassy

Love, noble birth, good courtesy
Pleasing kings mark true embassy.


GU Pope

The Envoy

Benevolence high birth, the courtesy kings love:-
These qualities the envoy of a king approve.

The qualification of an ambassador are affection (for his relations) a fitting birth, and the possession of attributes pleasing to royalty.


Mu. Varadarajan

அன்புடையவனாதல்‌, தகுதியான குடிப்பிறப்பு உடையவனாதல்‌, அரசர்‌ விரும்பும்‌ சிறந்த பண்பு உடையவனாதல்‌ அகிய இவை தூது உரைப்பவனுடைய தகுதிகள்‌.


Parimelalagar

அன்பு உடைமை - தன் சுற்றத்தார்மாட்டு அன்புடையனாதலும்; ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் - அமைச்சுப் பூணற்கு அமைந்த குடியின் கண் பிறத்தலும்; வேந்து அவாம் பண்பு உடைமை அரசர் சாதி விரும்பும் பண்புடையன் ஆதலும்; தூது உரைப்பான் பண்பு - தூது வார்த்தை சொல்வானுக்கு இலக்கணம்.
விளக்கம்:
[முன்னைய இரண்டனாலும், முறையே சுற்றத்தார்க்கும் தீங்கு வாராமல் தான் பேணியொழுகலும், தன் முன்னோர் தூதியல் கேட்டறிதலும் பெற்றாம். வேந்து அவாம் பண்பு உடைமை முன்னர் மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகற்கண் பெறப்படும். அதனால் வேற்றரசரும் அவன் வயத்தராதல் பெறுதும்.]


Manakkudavar

தூதாவது மாற்றரசர்மாட்டுச் சந்து செய்யும் அமாத்திய ரிலக்கணங் கூறு தல். இனிப் பகைவர்மாட்டு அமாத்தியர் செய்யுந் திறங் கூறுகின்றாராதலின், அதன்பின் இது கூறப்பட்டது. (இதன் பொருள்) அரசன் மாட்டு அன்புடைமையும், அமைந்த குடியின் கண் பிறந்த லும், வேந்தனால் விரும்பப்படும் குணமுடைமையும், தூதாகிச் சென்று சொல் லுமவனது இயல்பாம்,
(என்றவாறு). வேந்தனால் விரும்பப்படும் குணமுடைமையாவது அவன் விரும்புவனவற் றைத் தான் விரும்பாமை.